Referencje

Where law meets technology

 

 

 

 

 

 

  • Wszystkie
  • Banking
  • Cybersecurity
  • Dane osobowe
  • Fuzje i przejęcia
  • IT
  • Prawo cywilne i gospodarcze
  • Prawo zamówień publicznych
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
  • Własność Intelektualna

Rekomendacja polskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych publikacji pt. „RODO. Przewodnik ze wzorami” pod red. Macieja Gawrońskiego. Zdaniem organu nadzorczego publikacja jest obszerna i szczegółowa i jednocześnie jest napisana zrozumiałym językiem co znacząco ułatwia podążanie za tokiem wywodu autorów.

Prezes Urzędu ochrony danych osobowych

Dane osobowe

Nr ref. : 1

Świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie ochrony danych osobowych. Usługi bieżącego wsparcia prawnego obejmujące wyjaśnienie wątpliwości, opiniowanie dokumentów, pomoc w formułowaniu klauzul i wystąpień w związku ze stosowaniem RODO w spółce.

ENEA SA

Dane osobowe

Nr ref. : 2

Świadczenie usług bieżącego wsparcia prawnego, w tym przygotowanie rozbudowanej metodyki i matrycy oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka naruszenia praw lub wolności wskutek naruszenia ochrony danych osobowych.

ENEA SA

Dane osobowe

Nr ref. : 3

Przeprowadzenie audytu procesów przetwarzania danych, w tym analizę procesów i dokumentacji w zakresie zgodności z przepisami prawa w spółce oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w całej grupie kapitałowej.

EneA SA

Dane osobowe

Nr ref. : 4

Opracowanie kompleksowej umowy wdrożeniowej korowego systemu informatycznego służącego do prowadzenia działalności bankowej dla prywatnego banku w Polsce. Świadczenie usług obejmowało również udział w cyklicznych negocjacjach między dostawcą a zamawiającym oprogramowanie.

SAP Polska Sp. z o.o.

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  5

Doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych, w tym pomoc prawna w prowadzonym przez PUODU postępowaniu wyjaśniającym wszczętym na podstawie wniesionej skargi osoby fizycznej (byłego klienta).

Ad Credit sp. z o. o

Dane osobowe

Nr ref. :  6

Przeprowadzenie audytu zgodności banku. z wymogami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), implementującej do polskiego porządku prawnego postanowienia tzw. Dyrektywy NIS. Czynności audytowe kompleksowo objęły badanie zgodności banku z wymaganiami przepisów stawianymi operatorom usług kluczowych.

PKO Bank Polski

Dane osobowe

IT

Cybersecurity

Nr ref. :  7

Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych. Świadczone usługi obejmują m.in. wsparcie przy opracowaniu projektów umów powierzenia oraz umów udostępnienia obowiązków informacyjnych oraz klauzul zgód, w tym zgód na komunikację marketingową, sporządzanie opinii prawnych z zakresu ochrony danych osobowych oraz bieżące wsparcie i konsultacje.

PGNIG 

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  8

Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym m.in.: sporządzanie projektów umów powierzenia, obowiązków informacyjnych oraz klauzul i zgód, doradztwo przy opracowaniu dokumentów zgodności z RODO, opracowanie zmian do regulaminu pracy w zakresie monitoringu wizyjnego oraz poczty elektronicznej oraz sporządzanie opinii prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, w tym opinii dotyczących podstaw prawnych przetwarzania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Bombardier

Dane osobowe

Nr ref. :  9

Doradztwo. przy pracach związanych z wdrożeniem RODO. Przeprowadzenie Analizy Luki pod kątem wdrożenia RODO, przygotowanie kompleksowego rejestru przetwarzania danych.

Idea Bank Spółka Akcyjna

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  10

Doradztwo prawne w zakresie opracowania umowy na korzystanie z aplikacji internetowej, będącej własnością zewnętrznego dostawcy przez Klienta. Doradztwo prawne obejmowało w szczególności zabezpieczenie interesów klienta w zakresie zapewnienia ciągłości działania Klienta i zgodności z RODO. Zlecenie obejmowało również opracowanie i wynegocjowanie preferencyjnego gwarantowanego poziomu świadczenia usług SLA (Service Level Agreement).

HRK S.A

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  11

Kompleksowe wdrożenie RODO w spółkach z Grupy Kapitałowej Netia. Projekt wdrożenia RODO obejmował przed wszystkim: analizę luki, przygotowanie raportu audytowego z analizy, opracowanie RCPD, opracowanie kompleksowej dokumentacji wdrożenia RODO w spółkach z grupy Netia, rekomendacje co do przetwarzanych danych osobowych w systemach IT, przygotowywanie opinii prawnych, zalecenia dotyczące zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

Netia S.A.

Dane osobowe

Nr ref. :  12

Przeprowadzenie analizy umowy na dostawę instalacji oraz sprzętu telekomunikacyjnego w zakresie wymogów przepisów tzw. outsourcingu telekomunikacyjnego zawartych w Prawie telekomunikacyjnym, przepisów tzw. Dyrektywy e-Privacy jak też projektu Rozporządzenia e-Privacy oraz projektu zmian w Prawie telekomunikacyjnym w projekcie tzw. ustawy sektorowej związanej z wejściem w życie RODO.

Netia S.A.

Dane osobowe

Nr ref. :  13

Przeprowadzenie kompleksowego wdrożenia wymogów RODO. Doradztwo obejmowało prace koncepcyjne oraz dostosowawcze w organizacji liczącej ponad 300 osób. Doradztwo obejmowało również zaproponowanie bezpiecznego rozwiązania prawnego przetwarzania danych osobowych poza UE w ramach rekrutacji i zatrudniania pracowników.

Awex

Dane osobowe

Nr ref. :  14

Usługi doradztwa prawnego przy wdrożeniu wymogów RODO. Doradztwo prawne obejmowało złożone prace koncepcyjne podzielone na 3 etapy, przygotowania, wdrożenia oraz utrzymania wdrożenia w 62 spółkach z Grupy Kapitałowej. Zespół kancelarii pracował pod bardzo silną presją czasu, wykazując się wyjątkowymi kompetencjami merytorycznymi o analitycznymi.

PGE – Polska Grupa Energetyczna

Dane osobowe

Nr ref. :  15

Kompleksowy audyt projektu wdrożenia istotnego systemu biznesowego Grupy Kapitałowej. Audyt obejmował analizę pełnej dokumentacji wdrożeniowej oraz przygotowanie raportu w zakresie zgodności projektu wdrożenia systemu z przepisami prawa, dokumentacją projektową oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w grupie kapitałowej

PGE – Polska Grupa Energetyczna

Dane osobowe

Nr ref. :  16

Doradztwo prawne przy wdrożeniu wymogów RODO dla Klienta raz powiązanych z nią spółek. Doradztwo obejmowało w szczególności: przeprowadzenie kompleksowego audytu przedwdrożeniowego RODO tzw. analizy luki, opracowanie RCPD oraz Checklisty zgodności z RODO, przygotowanie planu wdrożenia przepisów RODO u Klienta.

Grupa Kapitałowa Apricot

Dane osobowe

Nr ref. :  17

Sporządzenie opinii prawnej dotyczącej możliwości utworzenia Centrum Usług Wspólnych IT przez bank.

idea Bank S.A.

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  18

Rekomendacja współpracy Kancelarii Gawroński & Partners z wydawnictwem prawniczym przy tworzeniu LEX ochrona danych osobowych.

Wolters Kluwer sp. z o.o.

Dane osobowe

Nr ref. :  19

Przygotowanie przełomowej koncepcji „regulacyjnego” wdrożenia usługi SaaS Microsoft Office 365 w banku. oraz pomoc w jej wdrożeniu w 2018 r.

Idea Bank S.A.

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  20

Świadczenie usług doradztwa prawnego przy wdrożeniu wymogów RODO. Wsparcie banku we wdrożeniu RODO obejmowało w szczególności opracowanie Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania Danych, wsparcie kluczowych procesów w zakresie zgodności z RODO, analizę dokumentacji banku pod kątem jej zgodności z RODO oraz opracowanie wzorcowej dokumentacji zgodnej z RODO w niezbędnym dla banku zakresie.

Bank Pocztowy S.A.

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  21

Opracowanie projektu umowy dotyczącej współpracy przy opracowaniu systemu świadczonego drogą elektroniczną do obsługi elektronicznych zamówień publicznych.

Portal PZP sp. z o.o.

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  22

Rekomendacja współpracy Kancelarii Gawroński & Partners z wydawnictwem prawniczym przy tworzeniu publikacji „RODO. Przewodnik praktyczny ze wzorami”.

Wolters Kluwer sp. z o.o.

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  23

Doradztwo w zakresie przepisów ochrony danych osobowych, w tym weryfikacja poprawności wypełniania obowiązków technicznych, organizacyjnych i formalno-prawnych w badanym procesie. Prace te objęły w szczególności: zaplanowanie procedur sprawdzających poprzez zapoznanie się z informacjami wewnętrznymi Spółki, przegląd wdrożonych w Spółce wewnętrznych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, identyfikacja kluczowych obszarów ryzyka i mechanizmów kontrolnych, podsumowanie wykonanych prac i przedstawienie raportu końcowego.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  24

Przygotowanie rozbudowanej opinii prawnej w zakresie zgodności oferowanego rozwiązania informatycznego z SIWZ w przetargu ogłoszonym w trybie Prawa Zamówień Publicznych.

Asseco Data System S.A.

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  25

Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie sposobu realizacji praw jednostki, w tym prawa do bycia zapomnianym w świetle przepisów RODO.

Xerox Polska Sp. z o.o.

Dane osobowe

Nr ref. :  26

Przeprowadzenie audytu dokumentacji technologicznej usługi chmurowej pod kątem zgodności z prawem, a w szczególności z prawem ochrony danych osobowych oraz prawem bankowym.

Idea Bank S.A

Dane osobowe

IT

Banking

Nr ref. :  27

Opracowanie złożonego Memorandum w zakresie oceny wpływu regulacji Claud Act., czyli tzw. Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, na regulacje dotyczące ujawnienia danych osobowych między podmiotami z Polski, których dane przewarzane są w Europie. Memorandum zostało opracowane z uwzględnieniem sektora bankowego.

SAP Polska Sp. z o.o.

Dane osobowe

IT

Banking

Nr ref. :  28

Sporządzenie opinii prawnej dotyczącej claud computingu i prawa bankowego w zakresie określenia, kiedy i pod jakimi warunkami dostawca usług IT jest zobowiązany przekazać odpowiednie dane organom państw lub stronom trzecim. Opinia obejmowała analizę regulacji z zakresu prawa bankowego, w tym wytyczne wskazane w Komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące korzystania przez podmioty nadzorowane z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej.

SAP Polska Sp. z o.o.

Dane osobowe

IT

Banking

Nr ref. :  29

Przygotowanie dokumentacji dla firmy produkcyjnej oraz agencji modelek w zakresie przenoszenia praw własności intelektualnej w umowach z fotografami oraz praw własności intelektualnej i prawa do wykorzystywania wizerunku w umowach z modelkami.

Maison Boudoir

Własność intelektualna

Nr ref. :  30

Audyt struktury korporacyjnej oraz własności intelektualnej w celu optymalizacji pod kątem odpowiedzialności, prawnej strategii brandingu, przy zabezpieczeniu efektów wykorzystanych programów unijnych.

 AWEX Sp. z o.o. Sp.k.

Własność intelektualna

Nr ref. :  31

Prawne due diligence spółki wraz z opracowaniem raportu uwzględniającego „czerwone flagi” dla klienta w obszarze własności intelektualnej. Doradztwo obejmowało również przygotowanie szeregu dokumentów oraz ich negocjowanie w imieniu Klienta.

Debitoor Holding S.a.r.l.

Fuzje i przejęcia

Nr ref. :  32

Wykonanie projektu wdrożenia wymogów IV dyrektywy AML oraz implementującej jej ustaw z uwzględnieniem przepisów wykonawczych oraz wytycznych organów unijnych i krajowych w banku. Projekt obejmował kompleksowe wsparcie prawne w zakresie wdrożenia wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie AML IV, w tym m.in.: zmianę dokumentacji, w tym procedur wewnętrznych w obszarze AML oraz szkolenia pracowników.

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Banking

Nr ref. :  33

Doradztwo w zakresie rozpoczęcia świadczenia usług maklerskich klientom Banku oraz reprezentowanie Banku przed Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie uzyskania stosownego zezwolenia.

Idea Bank S.A.

Banking

Nr ref. :  34

Doradztwo w obszarze prawa bankowego publicznego w związku z transformacją działalności bankowej prowadzoną przez bank polegające w szczególności na weryfikacji dokumentów kierowanych do Komisji Nadzoru Finansowego, konsultowaniu podejścia do systemu zarządzania ryzykiem i organizacji wewnętrznej w ramach projektowanej transformacji, a także innych spraw związanych z prawem bankowym.

Volkswagen Financial Services

Banking

Nr ref. :  35

Audyt projektu informatycznego pod kątem prawidłowości naliczania kar umownych przez Bank.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Banking

Nr ref. :  36

Wsparcie w złożonej sprawie, związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, kryptowalutami, usługami płatniczymi oraz przestępczością gospodarczą.

Ivan Molina

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Nr ref. :  37

Doradztwo w zakresie analizy prawidłowości zamówienia publicznego na wydruku 3d makiety jednego z miast wojewódzkich.

Rapid Crafting

Prawo zamówień publicznych

Nr ref. :  38

Usługi konsultacji podejścia do wdrożenia w Grupie Kapitałowej autorskiej metodyki wdrożenia RODO pod nazwą: Metodologia Wdrożenia. Projekt obejmował przygotowanie produktów prac, konsultacji planu wdrożenia oraz analizę poszczególnych ról odpowiedzialnych z wdrożenie RODO w spółkach z Grupy Kapitałowej.

Grupa Kapitałowa PGE

Dane osobowe

Nr ref. :  40

Przeprowadzenie audytu dokumentacji technologicznej usługi chmurowej pod kątem zgodności z prawem, a w szczególności z prawem ochrony danych osobowych oraz prawem bankowym.

IDEA BANK S.A

Dane osobowe

IT

Banking

Nr ref. :  27

Opracowanie złożonego Memorandum w zakresie oceny wpływu regulacji Claud Act., czyli tzw. Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, na regulacje dotyczące ujawnienia danych osobowych między podmiotami z Polski, których dane przewarzane są w Europie. Memorandum zostało opracowane z uwzględnieniem sektora bankowego.

SAP POLSKA SP. Z O.O.

Dane osobowe

IT

Banking

Nr ref. :  28

Sporządzenie opinii prawnej dotyczącej claud computingu i prawa bankowego w zakresie określenia, kiedy i pod jakimi warunkami dostawca usług IT jest zobowiązany przekazać odpowiednie dane organom państw lub stronom trzecim. Opinia obejmowała analizę regulacji z zakresu prawa bankowego, w tym wytyczne wskazane w Komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące korzystania przez podmioty nadzorowane z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej.

SAP POLSKA SP. Z O.O.

Dane osobowe

IT

Banking

Nr ref. :  29

Wykonanie projektu wdrożenia wymogów IV dyrektywy AML oraz implementującej jej ustaw z uwzględnieniem przepisów wykonawczych oraz wytycznych organów unijnych i krajowych w banku. Projekt obejmował kompleksowe wsparcie prawne w zakresie wdrożenia wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie AML IV, w tym m.in.: zmianę dokumentacji, w tym procedur wewnętrznych w obszarze AML oraz szkolenia pracowników.

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Banking

Nr ref. :  33

Doradztwo w zakresie rozpoczęcia świadczenia usług maklerskich klientom Banku oraz reprezentowanie Banku przed Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie uzyskania stosownego zezwolenia.

IDEA BANK S.A.

Banking

Nr ref. :  34

Doradztwo w obszarze prawa bankowego publicznego w związku z transformacją działalności bankowej prowadzoną przez bank polegające w szczególności na weryfikacji dokumentów kierowanych do Komisji Nadzoru Finansowego, konsultowaniu podejścia do systemu zarządzania ryzykiem i organizacji wewnętrznej w ramach projektowanej transformacji, a także innych spraw związanych z prawem bankowym.

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

Banking

Nr ref. :  35

Audyt projektu informatycznego pod kątem prawidłowości naliczania kar umownych przez Bank.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Banking

Nr ref. :  36

Przeprowadzenie audytu zgodności banku. z wymogami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), implementującej do polskiego porządku prawnego postanowienia tzw. Dyrektywy NIS. Czynności audytowe kompleksowo objęły badanie zgodności banku z wymaganiami przepisów stawianymi operatorom usług kluczowych.

PKO BANK POLSKI

Dane osobowe

IT

Cybersecurity

Nr ref. :  7

Rekomendacja polskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych publikacji pt. „RODO. Przewodnik ze wzorami” pod red. Macieja Gawrońskiego. Zdaniem organu nadzorczego publikacja jest obszerna i szczegółowa i jednocześnie jest napisana zrozumiałym językiem co znacząco ułatwia podążanie za tokiem wywodu autorów.

Prezes Urzędu ochrony danych osobowych

Dane osobowe

Nr ref. : 1

Świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie ochrony danych osobowych. Usługi bieżącego wsparcia prawnego obejmujące wyjaśnienie wątpliwości, opiniowanie dokumentów, pomoc w formułowaniu klauzul i wystąpień w związku ze stosowaniem RODO w spółce.

ENEA SA

Dane osobowe

Nr ref. : 2

Świadczenie usług bieżącego wsparcia prawnego, w tym przygotowanie rozbudowanej metodyki i matrycy oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka naruszenia praw lub wolności wskutek naruszenia ochrony danych osobowych.

ENEA SA

Dane osobowe

Nr ref. : 3

Przeprowadzenie audytu procesów przetwarzania danych, w tym analizę procesów i dokumentacji w zakresie zgodności z przepisami prawa w spółce oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w całej grupie kapitałowej.

ENEA SA

Dane osobowe

Nr ref. : 4

Opracowanie kompleksowej umowy wdrożeniowej korowego systemu informatycznego służącego do prowadzenia działalności bankowej dla prywatnego banku w Polsce. Świadczenie usług obejmowało również udział w cyklicznych negocjacjach między dostawcą a zamawiającym oprogramowanie.

SAP POLSKA SP. Z O.O

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  5

Doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych, w tym pomoc prawna w prowadzonym przez PUODU postępowaniu wyjaśniającym wszczętym na podstawie wniesionej skargi osoby fizycznej (byłego klienta).

AD CREDIT SP. Z O. O

Dane osobowe

Nr ref. :  6

Przeprowadzenie audytu zgodności banku. z wymogami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), implementującej do polskiego porządku prawnego postanowienia tzw. Dyrektywy NIS. Czynności audytowe kompleksowo objęły badanie zgodności banku z wymaganiami przepisów stawianymi operatorom usług kluczowych.

PKO BANK POLSKI

Dane osobowe

IT

Cybersecurity

Nr ref. :  7

Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych. Świadczone usługi obejmują m.in. wsparcie przy opracowaniu projektów umów powierzenia oraz umów udostępnienia obowiązków informacyjnych oraz klauzul zgód, w tym zgód na komunikację marketingową, sporządzanie opinii prawnych z zakresu ochrony danych osobowych oraz bieżące wsparcie i konsultacje.

PGNIG 

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  8

Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym m.in.: sporządzanie projektów umów powierzenia, obowiązków informacyjnych oraz klauzul i zgód, doradztwo przy opracowaniu dokumentów zgodności z RODO, opracowanie zmian do regulaminu pracy w zakresie monitoringu wizyjnego oraz poczty elektronicznej oraz sporządzanie opinii prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, w tym opinii dotyczących podstaw prawnych przetwarzania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

BOMBARDIER

Dane osobowe

Nr ref. :  9

Doradztwo. przy pracach związanych z wdrożeniem RODO. Przeprowadzenie Analizy Luki pod kątem wdrożenia RODO, przygotowanie kompleksowego rejestru przetwarzania danych.

IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  10

Doradztwo prawne w zakresie opracowania umowy na korzystanie z aplikacji internetowej, będącej własnością zewnętrznego dostawcy przez Klienta. Doradztwo prawne obejmowało w szczególności zabezpieczenie interesów klienta w zakresie zapewnienia ciągłości działania Klienta i zgodności z RODO. Zlecenie obejmowało również opracowanie i wynegocjowanie preferencyjnego gwarantowanego poziomu świadczenia usług SLA (Service Level Agreement).

HRK S.A

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  11

Kompleksowe wdrożenie RODO w spółkach z Grupy Kapitałowej Netia. Projekt wdrożenia RODO obejmował przed wszystkim: analizę luki, przygotowanie raportu audytowego z analizy, opracowanie RCPD, opracowanie kompleksowej dokumentacji wdrożenia RODO w spółkach z grupy Netia, rekomendacje co do przetwarzanych danych osobowych w systemach IT, przygotowywanie opinii prawnych, zalecenia dotyczące zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

NETIA S.A.

Dane osobowe

Nr ref. :  12

Przeprowadzenie analizy umowy na dostawę instalacji oraz sprzętu telekomunikacyjnego w zakresie wymogów przepisów tzw. outsourcingu telekomunikacyjnego zawartych w Prawie telekomunikacyjnym, przepisów tzw. Dyrektywy e-Privacy jak też projektu Rozporządzenia e-Privacy oraz projektu zmian w Prawie telekomunikacyjnym w projekcie tzw. ustawy sektorowej związanej z wejściem w życie RODO.

NETIA S.A.

Dane osobowe

Nr ref. :  13

Przeprowadzenie kompleksowego wdrożenia wymogów RODO. Doradztwo obejmowało prace koncepcyjne oraz dostosowawcze w organizacji liczącej ponad 300 osób. Doradztwo obejmowało również zaproponowanie bezpiecznego rozwiązania prawnego przetwarzania danych osobowych poza UE w ramach rekrutacji i zatrudniania pracowników.

AWEX

Dane osobowe

Nr ref. :  14

Usługi doradztwa prawnego przy wdrożeniu wymogów RODO. Doradztwo prawne obejmowało złożone prace koncepcyjne podzielone na 3 etapy, przygotowania, wdrożenia oraz utrzymania wdrożenia w 62 spółkach z Grupy Kapitałowej. Zespół kancelarii pracował pod bardzo silną presją czasu, wykazując się wyjątkowymi kompetencjami merytorycznymi o analitycznymi.

PGE – POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA

Dane osobowe

Nr ref. :  15

Kompleksowy audyt projektu wdrożenia istotnego systemu biznesowego Grupy Kapitałowej. Audyt obejmował analizę pełnej dokumentacji wdrożeniowej oraz przygotowanie raportu w zakresie zgodności projektu wdrożenia systemu z przepisami prawa, dokumentacją projektową oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w grupie kapitałowej

PGE – POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA

Dane osobowe

Nr ref. :  16

Doradztwo prawne przy wdrożeniu wymogów RODO dla Klienta raz powiązanych z nią spółek. Doradztwo obejmowało w szczególności: przeprowadzenie kompleksowego audytu przedwdrożeniowego RODO tzw. analizy luki, opracowanie RCPD oraz Checklisty zgodności z RODO, przygotowanie planu wdrożenia przepisów RODO u Klienta.

GRUPA KAPITAŁOWA APRICOT

Dane osobowe

Nr ref. :  17

Sporządzenie opinii prawnej dotyczącej możliwości utworzenia Centrum Usług Wspólnych IT przez bank.

IDEA BANK S.A.

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  18

Rekomendacja współpracy Kancelarii Gawroński & Partners z wydawnictwem prawniczym przy tworzeniu LEX ochrona danych osobowych.

WOLTERS KLUWER SP. Z O.O.

Dane osobowe

Nr ref. :  19

Przygotowanie przełomowej koncepcji „regulacyjnego” wdrożenia usługi SaaS Microsoft Office 365 w banku. oraz pomoc w jej wdrożeniu w 2018 r.

IDEA BANK S.A.

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  20

Świadczenie usług doradztwa prawnego przy wdrożeniu wymogów RODO. Wsparcie banku we wdrożeniu RODO obejmowało w szczególności opracowanie Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania Danych, wsparcie kluczowych procesów w zakresie zgodności z RODO, analizę dokumentacji banku pod kątem jej zgodności z RODO oraz opracowanie wzorcowej dokumentacji zgodnej z RODO w niezbędnym dla banku zakresie.

BANK POCZTOWY S.A.

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  21

Opracowanie projektu umowy dotyczącej współpracy przy opracowaniu systemu świadczonego drogą elektroniczną do obsługi elektronicznych zamówień publicznych.

PORTAL PZP SP. Z O.O.

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  22

Rekomendacja współpracy Kancelarii Gawroński & Partners z wydawnictwem prawniczym przy tworzeniu publikacji „RODO. Przewodnik praktyczny ze wzorami”.

WOLTERS KLUWER SP. Z O.O.

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  23

Doradztwo w zakresie przepisów ochrony danych osobowych, w tym weryfikacja poprawności wypełniania obowiązków technicznych, organizacyjnych i formalno-prawnych w badanym procesie. Prace te objęły w szczególności: zaplanowanie procedur sprawdzających poprzez zapoznanie się z informacjami wewnętrznymi Spółki, przegląd wdrożonych w Spółce wewnętrznych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, identyfikacja kluczowych obszarów ryzyka i mechanizmów kontrolnych, podsumowanie wykonanych prac i przedstawienie raportu końcowego.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  24

Przygotowanie rozbudowanej opinii prawnej w zakresie zgodności oferowanego rozwiązania informatycznego z SIWZ w przetargu ogłoszonym w trybie Prawa Zamówień Publicznych.

ASSECO DATA SYSTEM S.A.

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  25

Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie sposobu realizacji praw jednostki, w tym prawa do bycia zapomnianym w świetle przepisów RODO.

XEROX POLSKA SP. Z O.O.

Dane osobowe

Nr ref. :  26

Przeprowadzenie audytu dokumentacji technologicznej usługi chmurowej pod kątem zgodności z prawem, a w szczególności z prawem ochrony danych osobowych oraz prawem bankowym.

IDEA BANK S.A

Dane osobowe

IT

Banking

Nr ref. :  27

Opracowanie złożonego Memorandum w zakresie oceny wpływu regulacji Claud Act., czyli tzw. Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, na regulacje dotyczące ujawnienia danych osobowych między podmiotami z Polski, których dane przewarzane są w Europie. Memorandum zostało opracowane z uwzględnieniem sektora bankowego.

SAP POLSKA SP. Z O.O

Dane osobowe

IT

Banking

Nr ref. :  28

Sporządzenie opinii prawnej dotyczącej claud computingu i prawa bankowego w zakresie określenia, kiedy i pod jakimi warunkami dostawca usług IT jest zobowiązany przekazać odpowiednie dane organom państw lub stronom trzecim. Opinia obejmowała analizę regulacji z zakresu prawa bankowego, w tym wytyczne wskazane w Komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące korzystania przez podmioty nadzorowane z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej.

SAP POLSKA SP. Z O.O

Dane osobowe

IT

Banking

Nr ref. :  29

Usługi konsultacji podejścia do wdrożenia w Grupie Kapitałowej autorskiej metodyki wdrożenia RODO pod nazwą: Metodologia Wdrożenia. Projekt obejmował przygotowanie produktów prac, konsultacji planu wdrożenia oraz analizę poszczególnych ról odpowiedzialnych z wdrożenie RODO w spółkach z Grupy Kapitałowej.

GRUPA KAPITAŁOWA PGE

Dane osobowe

Nr ref. :  40

Prawne due diligence spółki wraz z opracowaniem raportu uwzględniającego „czerwone flagi” dla klienta w obszarze własności intelektualnej. Doradztwo obejmowało również przygotowanie szeregu dokumentów oraz ich negocjowanie w imieniu Klienta.

DEBITOOR HOLDING S.A.R.L.

 

Fuzje i przejęcia

Nr ref. :  32

Opracowanie kompleksowej umowy wdrożeniowej korowego systemu informatycznego służącego do prowadzenia działalności bankowej dla prywatnego banku w Polsce. Świadczenie usług obejmowało również udział w cyklicznych negocjacjach między dostawcą a zamawiającym oprogramowanie.

SAP POLSKA SP. Z O.O.

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  5

Przeprowadzenie audytu zgodności banku. z wymogami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), implementującej do polskiego porządku prawnego postanowienia tzw. Dyrektywy NIS. Czynności audytowe kompleksowo objęły badanie zgodności banku z wymaganiami przepisów stawianymi operatorom usług kluczowych.

PKO BANK POLSKI

Dane osobowe

IT

Cybersecurity

Nr ref. :  7

Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych. Świadczone usługi obejmują m.in. wsparcie przy opracowaniu projektów umów powierzenia oraz umów udostępnienia obowiązków informacyjnych oraz klauzul zgód, w tym zgód na komunikację marketingową, sporządzanie opinii prawnych z zakresu ochrony danych osobowych oraz bieżące wsparcie i konsultacje.

PGNIG 

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  8

Doradztwo. przy pracach związanych z wdrożeniem RODO. Przeprowadzenie Analizy Luki pod kątem wdrożenia RODO, przygotowanie kompleksowego rejestru przetwarzania danych.

IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  10

Doradztwo prawne w zakresie opracowania umowy na korzystanie z aplikacji internetowej, będącej własnością zewnętrznego dostawcy przez Klienta. Doradztwo prawne obejmowało w szczególności zabezpieczenie interesów klienta w zakresie zapewnienia ciągłości działania Klienta i zgodności z RODO. Zlecenie obejmowało również opracowanie i wynegocjowanie preferencyjnego gwarantowanego poziomu świadczenia usług SLA (Service Level Agreement).

HRK S.A

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  11

Sporządzenie opinii prawnej dotyczącej możliwości utworzenia Centrum Usług Wspólnych IT przez bank.

IDEA BANK S.A.

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  18

Przygotowanie przełomowej koncepcji „regulacyjnego” wdrożenia usługi SaaS Microsoft Office 365 w banku. oraz pomoc w jej wdrożeniu w 2018 r.

IDEA BANK S.A.

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  20

Świadczenie usług doradztwa prawnego przy wdrożeniu wymogów RODO. Wsparcie banku we wdrożeniu RODO obejmowało w szczególności opracowanie Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania Danych, wsparcie kluczowych procesów w zakresie zgodności z RODO, analizę dokumentacji banku pod kątem jej zgodności z RODO oraz opracowanie wzorcowej dokumentacji zgodnej z RODO w niezbędnym dla banku zakresie.

BANK POCZTOWY S.A.

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  21

Opracowanie projektu umowy dotyczącej współpracy przy opracowaniu systemu świadczonego drogą elektroniczną do obsługi elektronicznych zamówień publicznych.

PORTAL PZP SP. Z O.O.

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  22

Rekomendacja współpracy Kancelarii Gawroński & Partners z wydawnictwem prawniczym przy tworzeniu publikacji „RODO. Przewodnik praktyczny ze wzorami”.

WOLTERS KLUWER SP. Z O.O.

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  23

Doradztwo w zakresie przepisów ochrony danych osobowych, w tym weryfikacja poprawności wypełniania obowiązków technicznych, organizacyjnych i formalno-prawnych w badanym procesie. Prace te objęły w szczególności: zaplanowanie procedur sprawdzających poprzez zapoznanie się z informacjami wewnętrznymi Spółki, przegląd wdrożonych w Spółce wewnętrznych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, identyfikacja kluczowych obszarów ryzyka i mechanizmów kontrolnych, podsumowanie wykonanych prac i przedstawienie raportu końcowego.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.

 

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  24

Przygotowanie rozbudowanej opinii prawnej w zakresie zgodności oferowanego rozwiązania informatycznego z SIWZ w przetargu ogłoszonym w trybie Prawa Zamówień Publicznych.

ASSECO DATA SYSTEM S.A

Dane osobowe

IT

Nr ref. :  25

Przeprowadzenie audytu dokumentacji technologicznej usługi chmurowej pod kątem zgodności z prawem, a w szczególności z prawem ochrony danych osobowych oraz prawem bankowym.

IDEA BANK S.A

Dane osobowe

IT

Banking

Nr ref. :  27

Opracowanie złożonego Memorandum w zakresie oceny wpływu regulacji Claud Act., czyli tzw. Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, na regulacje dotyczące ujawnienia danych osobowych między podmiotami z Polski, których dane przewarzane są w Europie. Memorandum zostało opracowane z uwzględnieniem sektora bankowego.

SAP POLSKA SP. Z O.O.

Dane osobowe

IT

Banking

Nr ref. :  28

Sporządzenie opinii prawnej dotyczącej claud computingu i prawa bankowego w zakresie określenia, kiedy i pod jakimi warunkami dostawca usług IT jest zobowiązany przekazać odpowiednie dane organom państw lub stronom trzecim. Opinia obejmowała analizę regulacji z zakresu prawa bankowego, w tym wytyczne wskazane w Komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące korzystania przez podmioty nadzorowane z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej.

SAP POLSKA SP. Z O.O.

Dane osobowe

IT

Banking

Nr ref. :  29

Kompleksowe wsparcie prawne dla klienta obejmujące w szczególności doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, a także reprezentowanie przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej (w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach zakresu zamówień publicznych).

HUAWEI POLSKA SP. Z O.O.

Prawo zamówień publicznych

Prawo cywilne i gospodarcze

Nr ref. :  39

Doradztwo w zakresie analizy prawidłowości zamówienia publicznego na wydruku 3d makiety jednego z miast wojewódzkich.

RAPID CRAFTING

Prawo zamówień publicznych

Nr ref. :  38

Kompleksowe wsparcie prawne dla klienta obejmujące w szczególności doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, a także reprezentowanie przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej (w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach zakresu zamówień publicznych).

HUAWEI POLSKA SP. Z O.O.

Prawo zamówień publicznych

Prawo cywilne i gospodarcze

Nr ref. :  39

Wsparcie w złożonej sprawie, związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, kryptowalutami, usługami płatniczymi oraz przestępczością gospodarczą.

Ivan molina

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Nr ref. :  37

Audyt projektu informatycznego pod kątem prawidłowości naliczania kar umownych przez Bank.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Banking

Nr ref. :  36

—kontakt

GP Partners
Gawroński, Biernatowski Sp.K.

T: +48 22 243 49 53

E: info@gppartners.pl

ul. Emilii Plater 28

00-688 Warszawa

Newsletter

Nasz newsletter to stałe źródło bieżących informacji z zakresu technologii, regulacji, sporów i prawa. 

Obsługa prawna – GP Partners
Ilustracja do „Cyberiady” Stanisława Lema, Daniel Mróz ©za zgodą Łucji Mróz-Raynoch